Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 


Notícies

IMPLEMENTACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
El servei de notificació electrònica de l'OAGRTL s'ofereix a través de la plataforma e-Notum, l'eina de notificacions electròniques del Consorci (...)
Termini de pagament en voluntària: del 21 de setembre al 23 de novembre del 2017
Rebuts de l'IBI Rústica 2017, IAE 2017, taxes i altres ingressos de dret públic
Termini de pagament en voluntària: del 3 de maig al 5 de juliol del 2017
Rebuts de l'IBI Urbana, IBI BICE, IVTM (Abella de la Conca i Llimiana), taxes municipals, comunitats de regants
Termini de pagament en voluntària: del 27 de febrer al 28 d'abril del 2017
Rebuts de l'Impost sobre Vehicles, taxes municipals i comunitats de regants

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401