Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 


Notícies

Rebuts 2020 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i taxes municipals
Període de pagament en voluntària del 28/02/2020 al 29/04/2020 Data càrrec al compte dels rebuts domiciliats: 30 de març
31 d'octubre 2019: càrrec al compte rebuts domiciliats
Tercer termini rebuts domiciliats de l'IBI Urbana 2019, de l'IBI Rústica 2019 , de l'IAE 2019 i de les taxes incloses a la 3a cobrança 2019.
Tercera cobrança del 2019: del 20 de setembre al 20 de novembre
Pagament en voluntària de rebuts d'IAE, IBI Rústica, taxes municipals. BOP de Lleida núm. 180 de 18/09/2019 - Núm de registre 6479 Aprovació (...)
IMPLEMENTACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
El servei de notificació electrònica de l'OAGRTL s'ofereix a través de la plataforma e-Notum, l'eina de notificacions electròniques del Consorci (...)

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401