Diputació de Lleida

És obligatori declarar la Plusvàlua?


 

Sí.

 

Qui ha de presentar la declaració?

 

Ha de presentar la declaració el subjecte passiu de l'impost, que és:

 

a) En les transmissions a títol lucratiu, ha de presentar la declaració de l'impost la persona que adquireixi el terreny o a favor de qui es constitueixi o transmeti un dret real (per exemple: qui rep una donació, l'hereu, qui rep l'usdefruït, etc.).

 

b) En les transmissions a títol onerós, ha de presentar la declaració la persona que trasmet el terreny o que trasmet o constitueix el dret real (per exemple: el venedor en una compravenda, el que permuta una finca, etc.).

 

Si l'obligat tributari és una persona física no resident a Espanya, la llei preveu que, en aquest cas, l'obligat a presentar la declaració és qui adquireixi el terreny o a favor de qui es constituexi o transmeti el dret real (per exemple: quan qui ven un immoble urbà és un no resident a Espanya, l'obligat a presentar i pagar l'impost és el comprador).

 

 

Quan s'ha de presentar la declaració?

 

El termini per presentar la declaració és:

 

a) Les transmissions que es facin per actes intervius, 30 dies hàbils des de la data de la transmissió (per exemple, la data de l'escriptura de compravenda).

 

b) En cas d'actes per causa de mort, el termini és de 6 mesos (ampliable a 1 any a petició del subjecte passiu) a comptar des de la data de la transmissió (data de la defunció).

 

La declaració s'ha de presentar juntament amb la documentació corresponent. Per més informació, consulteu l'apartat de "Tràmits".

 

Si la declaració es presenta fora de termini, l'OAGRTL aplica un recàrrec per declaració extemporània que pot arribar al 20% més interessos de demora.

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401