Diputació de Lleida

Qui ha de pagar la Plusvàlua?


 

L'obligat al pagament de la plusvàlua és:

 

a) En les transmissions a títol lucratiu (com, per exemple, una herència o donació): la persona que adquireixi la finca o a favor de qui es constitueixi o transmeti un dret real (per exemple: qui rep una donació, l'hereu, qui rep l'usdefruït, etc).

 

b) En les transmissions a títol onerós (com, per exemple, una compravenda): la persona que trasmet la finca o que trasmet o constitueix el dret real (per exemple: el venedor en una compravenda, el que permuta una finca, etc).

 

Si l'obligat tributari és una persona física no resident a Espanya, la llei preveu que, en aquest cas, l'obligat al pagament és qui adquireixi la finca o a favor de qui es constituexi o transmeti el dret real, en concepte de substitut del contribuent (per exemple: quan qui ven un immoble urbà és un no resident a Espanya, l'obligat a presentar i pagar l'impost és el comprador).

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401