Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Sobre sancions de trànsit Quin és el procediment pel cobrament de les multes no satisfetes en el període voluntari?

Quin és el procediment pel cobrament de les multes no satisfetes en el període voluntari?


 

El cobrament de les multes no satisfetes en el període voluntari es realitzarà mitjançant el procediment de constrenyiment regulat en el Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. L'inici del període executiu determina l'aplicació del recàrrec corresponent i dels interessos de demora. Pot interposar-se recurs contra la provisió de constrenyiment i pels motius previstos a l'article 167.3 de la Llei general tributària. El termini per fer-ho és d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401