Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Calendari d'adaptació de l'OAGRTL a la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Calendari d'adaptació de l'OAGRTL a la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 
En compliment de l’establert a la disposició addicional setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, el Consell d’administració de l’OAGRTL, en data 12 de desembre del 2011, va aprovar el següent programa i calendari de treball per a l'adaptació dels procediments i actuacions de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida a la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 
 
 

TRÀMIT
Any posada en marxa del tràmit per mitjans telemàtics
Emissió de certificats: conforme un bé immoble es troba al corrent de pagament
31 de desembre de 2011
Presentació de declaració: Model 902, 903 i 904 Cadastre
31 de desembre de 2011
Sol·licitud genèrica
31 de desembre de 2012
Aportació de documentació requerida per l'OAGRTL
31 de desembre de 2012
Emissió de certificats: de no tenir cap objecte tributari al seu nom
31 de desembre de 2012
Emissió de certificats: estar al corrent de pagament amb l'OAGRTL
31 de desembre de 2012
Presentació de declaració: Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)
31 de desembre de 2012
Sol·licitud de pròrroga del pagament
31 de desembre de 2012
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Béns Immobles: bonificació potestativa per famílies nombroses
31 de desembre de 2012
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: exempció per minusvalia
31 de desembre de 2012
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: altres beneficis fiscals
31 de desembre de 2013
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: bonificació potestativa vehicles històrics o de més de 25 anys
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per altres motius (Impost sobre Béns Immobles)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per altres motius: error municipi, grup tarifa, etc (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per baixa de la referència cadastral (Impost sobre Béns Immobles)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per baixa del vehicle (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per error en el subjecte passiu (Impost sobre Béns Immobles)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per error en el subjecte passiu (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per error en el valor cadastral (Impost sobre Béns Immobles)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): qualsevol motiu (Impost sobre Activitats Econòmiques)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud d'esmena d'errors / devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): qualsevol motiu (Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana)
31 de desembre de 2013
Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): del recàrrec i interessos de demora
31 de desembre de 2013
Sol·licitud devolució d'ingressos indeguts (fase declarativa): per duplicitat o excés pagament
31 de desembre de 2013
Emissió de certificats: altres certificats
31 de desembre de 2014
Presentació d'autoliquidacions: alta a l'IVTM
31 de desembre de 2014
Presentació d'un recurs de reposició
31 de desembre de 2014
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Activitats Econòmiques
31 de desembre de 2014
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre Béns Immobles: altres beneficis fiscals
31 de desembre de 2014
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua): altres beneficis fiscals
31 de desembre de 2014
Sol·licitud de benefici fiscal a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua): bonificació potestativa per transmissions a ascendents, descendents i cònjuge
31 de desembre de 2014
Presentació d'al·legacions (al tràmit d'audiència)
31 de desembre de 2015
Sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament
31 de desembre de 2015

 
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401