Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies El Consell d'Administració de l'OAGRTL aprova la memòria del 2009

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

El Consell d'Administració de l'OAGRTL aprova la memòria del 2009

En la memòria queden reflectides les principals dades de l'OAGRTL.

 

En la sessió reunida el 21 de juny, el Consell d’Administració de l´Organisme de Recaptació de la Diputació de Lleida, ha aprovat la memòria d’activitats de l’exercici 2009.
 
En aquesta memòria queden reflectides les principals dades de l’OAGRTL, on sobresurt especialment, el fet que, per primer cop, s’ha assolit el llindar dels 100 milions d’euros de drets contrets, precisament en un context on l’efecte de la crisi s’ha fet notar de manera clamorosa. Serveix d’exemple dades com haver gestionat mes de 620.000 rebuts durant l’any 2009, assolir un valor recaptat superior als 91 milions d’euros o haver obtingut 31 noves delegacions, dades que avalen la bona tasca que s’ha fet.
 
En concret, el valor recaptat assolit (ingrés efectiu) ha estat de 91.282.009,79€, xifra que suposa un increment del 16% respecte l’any anterior, fruit en bona part de noves delegacions. D’aquest import, el 92% correspon al període recaptat en voluntari, en concret 83.836.562,44€, i el restant 8% correspon a la via executiva, és dir, 7.445.447,35€.
 
Com a dada interessant, podem observar que la majoria dels municipis i entitats delegants es situen en índexs molt alts de recaptació de rebuts. A continuació veurem la distribució del número d’ajuntaments segons el seu percentatge de recaptació de rebuts de l’any 2009:
                       
                        Percentatge de recaptació                   Nombre
                        Més del 90%                                        140  entitats
                        Entre 90 i 80%                                       82 entitats
                        Entre 80 i 70%                                         4 entitats
                        Menys del 70%                                        9 entitats
 
Aquest percentatge agrupa tant la recaptació en voluntària com en executiva de padrons, per tant, des del punt de vista de l’ens que delega, aquest pot comprovar, any darrere any, el grau d’eficiència de l’Organisme. Cal assenyalar que, en més de la meitat dels ens que gestiona l’Organisme (59,57%), la recaptació està per sobre del 90%.
 
 
Destaca, així mateix, el fort increment de delegacions fetes pels ajuntaments de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. El parc dels vehicles gestionats durant aquest any 2009 va ser de 146.716 vehicles i, any rere any, s’incrementa degut a les noves unitats de vehicles incorporades atribuïdes exclusivament a noves delegacions a l’Organisme. L’evolució des de l’any 2007 ha estat:

  

2007
2008
2009
5.446
17.556
25.976

 
 
 
 
 
 
Del total de 231 municipis que existeixen a les nostres comarques, els nombre de municipis delegants a finals del 2009, eren els següents:
 
                        IBI               226 municipis
                        IAE              227 municipis
                        IVTM           156 municipis
                        IIVTNU          91 municipis

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401