Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Coneix l'OAGRTL Novetats Novetats tributàries de la Llei 16/2012, de 27 /12/2012, per la que s’adopten diferents mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

Novetats tributàries de la Llei 16/2012, de 27 /12/2012, per la que s’adopten diferents mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

El dia 28 de desembre de 2012 s’ha publicat al BOE la llei citada, que incorpora importants novetats en temes de tributació local.

 

El dia 28 de desembre de 2012 s’ha publicat al BOE la llei citada, que incorpora importants novetats en temes de tributació local. 
 
 
Modificacions relatives a la Llei d’Hisendes Locals
 

1. L’informe tècnic – econòmic referent a les modificacions de les ordenances relatives a les taxes no serà necessari quan es tracti de l’adopció d’acords motivats per revaloritzacions o actualitzacions de caràcter general, ni en els supòsits de disminució de l’import de les taxes, salvat el cas que aquesta disminució sigui substancial, entenent que serà substancial quan la disminució sigui superior al 15%.

 

2. Règim d’exempcions en l’IBI.

a. S’exclou l’exempció pels béns immobles que estiguin integrats en el Patrimoni Històric a aquells que portin a terme determinades explotacions econòmiques. No obstant les ordenances fiscals podran regular per aquests tipus de béns als que se’ls exclogui de l’exempció una bonificació de fins el 95% de la quota íntegra.

b. Els plens dels ajuntaments podran establir una bonificació de fins al 95% per immobles, individualment considerats, on es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric – artístiques o de foment de l’ocupació, que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de l’ajuntament, prèvia sol·licitud de l’interessat i l’acord podrà ser adoptat per majoria simple. En definitiva ve a ser la bonificació que actualment ja està regulada per l’ICIO, però aplicada a l’IBI.

 

3. Règim d’exempcions en l’IAE. Es reprodueix aquí l’exempció establerta en l’apartat anterior (2.b) per l’IBI i fa referència als subjectes passius que tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric – artístiques o de foment de l’ocupació, que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de l’ajuntament, prèvia sol·licitud de l’interessat i l’acord podrà ser adoptat per majoria simple.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota municipal, però no al recàrrec provincial.
 
Cap de les bonificacions que s’atorguin seran compensades per l’Estat, en tractar-se de bonificacions potestatives per l’ajuntament.
 
Amb efectes exclusius per 2013, els ajuntaments que vulguin aplicar alguna d’aquestes mesures, hauran d’aprovar i publicar el text definitiu al BOP de Lleida, abans del dia 1 d’abril d’aquest any.
 
 
Modificacions relatives a la Llei del Cadastre immobiliari.
 
En aquest àmbit es produeixen importants novetats:
 
1.    Les Lleis de pressupostos generals de l’Estat podran actualitzar els valors cadastrals d’un municipi per l’aplicació de coeficients que anirà en funció de l’any d’aprovació de la ponència total de valors. Així, per exemple, un municipi que tingui una ponència de l’any 1989 o 1990, a través d’aquest coeficient podrà incrementar els tots seus valors cadastrals, i un municipi que tingui una ponència total de valors dels anys 2005, 2006, 2007, podrà decrementar els valors cadastrals per aplicació d’aquest coeficient. Els ajuntaments podran sol·licitar l’aplicació dels coeficients quan concorrin els següents requisits:
a.    Que hagi transcorregut al menys 5 anys des de l’entrada en vigor de la darrera ponència total.
b.    Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors reals i els cadastrals.
c.    Que la sol·licitud de l’ajuntament es comuniqui a la Direcció General del Cadastre abans del dia 31 de gener de l’exercici anterior a aquell pel que se sol·licitarà l’aplicació dels coeficients. Excepcionalment per 2014 aquest termini de sol·licitud s’amplia a 01 de març de 2013.
És a dir que l’exercici en que s’iniciaran a aplicar aquests coeficients serà el 2014 (no 2013) i aquells que ho desitgin hauran d’enviar la sol·licitud a cadastre abans del dia 1 de març de 2013. Per 2015 en endavant les sol·licituds d’aplicació de coeficients es remetran abans del dia 31 de gener.
Abans del dia 30 de setembre de cada exercici mitjançant el BOE el Ministeri d’Hisenda publicarà ordre ministerial on s’establirà la relació de municipis als qui resulti d’aplicació els coeficients que, en el seu cas, estableixi la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici següent.
 
Quan un municipi s’adhereixi al sistema de coeficients pels seus valors cadastrals, el termini per aprovar i publicar el tipus de gravamen de l’IBI s’ampliarà fins a 01 de març de l’exercici en que s’hagi aplicar el corresponent coeficient. És a dir que si hi ha municipis que apliquen aquests coeficients per 2014, podran aprovar i publicar tipus impositius abans de 01 de març de 2014 (no fins a 31 de desembre de l’any anterior, com estableix en caràcter general la Llei d’Hisendes Locals).
 
2.    Procediment de regularització cadastral. Serà un procediment que s’iniciarà d’ofici pel Cadastre en els supòsits d’incompliment de l’obligació de declarar les altes o modificacions cadastrals i s’aplicarà a aquells municipis que es determini per resolució de la Direcció General del Cadastre, i que s’haurà de publicar al BOE abans de 31 de desembre de 2016. Als immobles que es regularitzin per aquest procediment els hi serà d’aplicació una taxa de regularització cadastrals que serà de 60 euros per immoble, que serà gestionada per la Direcció General del Cadastre.
 
3.    Valoració de les construccions rústiques, amb independència del seu destí. En aquells municipis que no s’hagi realitzat un procediment de valoració col·lectiva amb posterioritat a 01 de gener de 2006 i que per resolució de la  Direcció General de Cadastre els sigui aplicable el procediment de regularització , es determinarà un nou valor cadastral per aquells immobles de naturalesa rústica que tinguin  construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals. Els valors tindran efectivitat el dia 1 de gener de l’any següent a la notificació. Fins ara sol tributaven els d’aquells municipis amb ponències totals posteriors a 01 de gener de 2006.
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401