Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.


Notícies

Novetats en el servei d'atenció al públic
Horari / cita prèvia / oficina virtual de tràmits
30 de març: càrrec al compte dels rebuts domiciliats IVTM 2021
Rebuts domiciliats de l'IVTM 2021 i taxes incloses incloses a la 1a cobrança 2021
Pagament en voluntària: del 24 de febrer al 28 d'abril del 2021
Rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2021 i taxes municipals
Període pagament en voluntària del 14 d'octubre al 15 de desembre de 2020
Impost sobre Béns Immobles (IBI) Rústica 2020 Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 2020 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2020 (Salàs (...)

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401